Simon Casson

The Thesmophoria, Athene Polias

The Thesmophoria, Athene Polias

oil on canvas

32.00 X 29.00

Inventory ID: #

    Lupercalia, Lupercal
    Lupercalia, Lupa Pepercit
    Lupercalia, Februa II
    The Thesmophoria, Athene Polias
    The Thesmophoria, Ergines, 2008